Mẫu chầu Thánh Thể 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SUY TÔN —  KÍNH THỜ
THÁNH THỂ  2

XIN CHO CON LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
(Ga, 32 – 40  ; 48 - 58 )

¨           NHD: (Mời cộng đoàn đứng)
¨           LÀM DẤU
¨           HÁT: HÃY CHIẾU SOI :
¨           NHD: (Mời cộng đoàn quỳ)
¨           ĐẶT MÌNH THÁNH 
LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU:  Lạy Cha nhân từ, chúng con ngước nhìn lên Cha trong những ngày này, khi chúng con cảm thấy đói khát trên quê hương chúng con, không phải đói cơm, khát nước, nhưng là đói khát nghe Lời Con Cha. Xin đoái nhìn sự cùng khốn của chúng con:  Chúng con đã ăn bánh đắng cay của những kinh nguyện cá nhân chúng con mà không đựơc no thoả; và chúng con đã uống nước trong những hồ chứa cũ kỹ của chúng con, mà không đã khát. Nhưng bây giờ, chúng con đến để lắng nghe con Cha. Xin ở với chúng con trong suốt giờ cử hành nghi thức suy tôn này và xin cho chúng con Thánh Linh của Cha, để Người cho lời kinh của chúng con trở nên bánh được chia sẻ, ơn tha thứ được ban phát và sức mạnh được kiên trì, nhờ Đức Giê-su Ki-tô Đấng Hằng Sống và hiển trị bên Cha ở giữa lòng Giáo Hội đến muôn đời. Amen.
¨ HÁT: THÀNH TÂM . . .
NHD: (Mời cộng đoàn đứng)
Họp nhau trước Thánh Thể Chúa, hãy để cho Người dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào theo ba lời xin cuối trong Kinh Lạy Cha.
“ XIN CHA CHO CHÚNG CON LƯƠNG THỰC”.
Trong hai lời xin trước, chúng con nhớ rằng Chúa Giê-su mời gọi chúng con hướng về Cha, và xin cho danh Người được vinh hiển và nước Người trị đến. Với hai lời xin đó, Chúa Giê-su kêu gọi chúng con cầu xin Cha ban cho chúng con  tất cả những gì chúng con cần thiết để thực hiện SỨ MỆNH Kitô hữu của chúng con.
Chúa Giê-Su mời gọi chúng con xin cho hôm nay một thứ bánh huyền bí: “Lạy cha xin cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy”.
Xin hãy lắng nghe Chúa Giê-Su dạy cho chúng ta biết Cha ban cho chúng ta thứ bánh nào?
Tin Mừng Thánh Gio-an   6,32-33
Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”.

Tin Mừng Thánh Gio-an 6, 34 - 39
Họ liền nói: “ Lạy Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ
bánh ấy”. Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi, không phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: Các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại ngày sau hết”.
Tin Mừng Thánh Gio-an 6, 48 - 51
“Tôi là Bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn Man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi dây, để cho thế gian được sống”.

        HÁT: Ôi Thần Linh Chúa..
Tin Mừng Thánh Gio-an 6, 52-58

            Người Do-Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giê-su nói với họ: “Thật tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi Mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của
ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.
HÁT: Mình Máu Thánh .
NHD:  Cuộc tranh luận này giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của lời xin: “Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy”.
* Lương thực đây không phải là lương thực vật chất, nhưng là lương thực cần thiết cho cuộc sống nhân bản và thiêng liêng của chúng ta.
* Lương thực chúng ta xin đây dường như hướng về tương lai, và đặc biệt hướng về ngày Nước Chúa trị đến.  Lương thực hôm nay là lương thực của ngày mai, không trực tiếp nói đến lương thực trần thế, nhưng là lương thực trên trời.
NHD: (Mời cộng đoàn quỳ)

Trong tâm tình chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ, thống hối & cầu xin.
Mời cộng đoàn cùng cầu nguyện với Chúa Giê-su Thánh Thể.

Lạy Chúa Giê-Su Thánh Thể, khi dạy chúng con xin lương thực cho hôm nay, Chúa cho chúng con thấy tất cả những người đau khổ vì đói vì khát, trong cơ thể và trong tâm hồn của họ.  Chúa dạy chúng con tin tưởng xin Cha ban cho chúng con ngay từ đời này được nếm hưởng vinh quang nước trời. 
Lạy Chúa Giê-su, khi dạy chúng con xin lương thực cho hôm nay, Chúa muốn dạy chúng con biết mỗi ngày đón nhận từ nơi Thiên Chúa; Chúa muốn giúp chúng con, trong hành trình về quê trời, không quên Thiên Chúa là Cha chúng con, vì kiêu ngạo hay vì dư đầy của cải vật chất, như xưa dân Israen trong hoang địa, Chúa dạy chúng con xin và lãnh nhận phần Man-na đủ cho mỗi ngày; qua lời cầu khiêm tốn này, Chúa muốn ngăn cản chúng con khỏi sự tự mãn, để luôn biết cậy dựa vào Cha. Hưởng nguồn mạch mọi ơn lành và không muốn chúng con tự khép kín trong cô lập, bất hạnh cho chúng con.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con lương thực hàng ngày. Xin Chúa biến đổi đời sống chúng con thành bánh được bẻ ra, chia sẻ, và phân phát cho một thế giới tốt đẹp hơn. Amen.
¨  KINH ĐỀN TẠ   . . .
¨           HÁT: này con là đá...
¨           LỜI NGUYỆN CHỦ TẾ...

            Lạy Chúa Giêsu Kytô, Chúa đã tỏ bày tình yêu của Chúa cho chúng con, khi trao nộp Mình trên Thánh Giá,. Chúng con tạ ơn Chúa về dấu chỉ của Bánh, luôn nhắc chúng con nhớ sự vượt qua của Chúa, và mời gọi chúng con sống bằng sự vượt qua đó. Sau khi đã cho chúng con chiêm ngắm Bánh Thánh và suy niệm Lời  Chúa.
Xin cho chúng con  có ước muốn mãnh liệt dâng hiến cuộc sống của chúng con , theo Chúa, để thế gian tin và đón nhận Chúa là Đấng chiến thắng thế gian. Chúa sống bên Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

¨     HÁT: Đây nhiệm tích...
¨           LỜI NGUYỆN PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
Lạy Cha Kính Mừng Sáng Danh . Cầu cho LH các hội viên
¨           HÁT: Kết thúc.  (tùy chọn)

 

Mẫu chầu Thánh Thể 1 2 3 4 5 6 7 8 9