TÀI LIỆU HỌC TẬP CĂN BẢN XỨ ĐOÀN (tập I)
 
 
PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU NGUỒN GỐC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GĐPTTTVN 
A- NGUỒN GỐC

1- Liên Minh Thánh tâm.

2- Đoàn Thể Gia Đình Phạt Tạ. 

3- Gia Đình Phạt Tạ Thánh tâm.

B- PHƯƠNG HƯỚNG của GĐPTTTVN.
C-Nhận Định của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Hội.
PHẦN HAI: CĂN BẢN TÍN LÝ
A LÒNG TÔN SÙNG THÁNH TÂM.
B) Việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu được các Giáo Hoàng cổ súy.
C) Việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu được Công Đồng Vaticanô khích lệ.
PHẦN BA: TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH
A- Tôn Chỉ.
B- Mục đích.
C- Linh Đạo.
PHẦN BỐN: TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐOÀN
A- ĐOÀN VIÊN

1- Đoàn viên tập sự.

2- Đoàn viên chính thức.

B - BỔN PHẬN ĐOÀN VIÊN

a- Dâng ngày.

b - Dâng mình.

c- Năng Dâng Mình lại.

C- QUYỀN LỢI CỦA ĐOÀN VIÊN

1- Quyền Lợi Tâm Linh

2- Các Quyền Lợi Tinh Thần và Vật Chất của Đoàn viên

3- Những Nguyên Do Không Nhận Vào Hay Cho Ra Khỏi Đoàn

D- TOÁN GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM

1- Tổ chức Toán GĐPTTT

2- Sinh Hoạt Của Toán GĐPTTT

3- Phẩm chất Toán trưởng cần phải có:

4- Bổn phận Toán trưởng, Toán Phó

5- Liên Toán GĐPTTT

6- Sổ danh sách Đoàn viên

PHẦN NĂM: ĐOÀN THỂ GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM
I- Tổ chức Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Xứ
II- Sinh hoạt của Xứ Đoàn Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm.
III- Nhiệm vụ Ban chấp Hành Xứ Đoàn 
IV- Nhiệm vụ Ban Thường Trực Xứ Đoàn
V- Vai trò và nhiệm vụ của thành viên Ban Chấp Hành Xứ Đoàn.

a- Đoàn trưởng

b- Đoàn Phó (Nội Vụ và Ngoại Vụ)

Đoàn phó nội vụ

Đoàn phó ngoại vụ

c- Thư ký

d- Thủ Quỹ 

VI-Nhiệm vụ các Ban Chuyên Môn

a- Ban Tuyên Huấn,Truyền Bá Phúc Âm

b- Ban Bác Ái - Xã Hội

c- Ban Thông tin liên lạc

d- Ban PhụngVụ 

VII- Quyền lợi các thành viên trong Ban Chấp Hành

a) Quyền lợi thiêng liêng. 

b) Quyền lợi vật chất. 

PHẦN SÁU: CHƯƠNG TRÌNH CÁC BUỔI HỌP
A- CÁC CUỘC HỘI HỌP CỦA ĐOÀN.
B- CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẪU

I - Phần Khai Mạc

II- Phần Học Hỏi

a- Lời Chúa

b- Học tập nội quy, học tài liệu

III- Phần Sinh Hoạt

IV - Phần Kết Thúc

PHỤ LỤC