Chương IV : Các Phương Thức Hoạt Ðộng Tông Ðồ 
15. Nhập đề.
16. Tầm quan trọng và những hình thức của việc tông đồ cá nhân.
17. Tông đồ cá nhân trong những hoàn cảnh đặc biệt
18. Tầm quan trọng của việc tông đồ tập thể
19. Nhiều hình thức của việc tông dồ tập thể.
20. Công giáo tiến hành.
21. Tôn trọng các đoàn thể tông đồ.
22. Giáo dân dấn thân phục vụ Giáo Hội với tước hiệu đặc biệt.
ChươngV : Hệ Thống Phải Theo 
23. Nhập đề.
24. Liên lạc với hàng Giáo phẩm.
25. Hàng giáo sĩ phải giúp đỡ việc tông đồ giáo dân. 
26. Vài hình thức cộng tác. 
27. Cộng tác với anh em Kitô giáo và ngoài Kitô giáo.
Chương VI : Huấn Luyện Làm Tông Ðồ
28. Cần huấn luyện để làm việc Tông đồ. 
29. Những nguyên tắc của việc huấn luyện.
30. Người chịu trách nhiệm huấn luyện.
31. Thích ứng việc huấn luyện với từng hình thức hoạt động tông đồ.
32. Phương thế huấn luyện
33. Lời Kêu Gọi
Tông Huấn Về Ơn Gọi& Sứ
Mệnh của Người Giáo Dân
Tôn Sùng Thánh Tâm
Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II với Lòng Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thông điệp
CARITAS in VERITATE
BÁC ÁI TRONG CHÂN LÝ
Sắc Lệnh Giáo Dục Kitô Giáo
Về Trang Chủ GĐPTTT