Trang chủ gdpttt.com
Diễn Đàn
Email BanTuyên Huấn
NHẬP ĐỀ 
1. "ƠN GỌI VÀ SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN
2. CÁC ÔNG CŨNG THẾ, HÃY VÀO LÀM VƯỜN NHO CHO TA.
3. NHỮNG NHU CẦU KHẨN THlẾT CỦA THẾ GlỚl NGÀY NAY:"TẠl SAO CÁC NGUỜl ĐỨNG ĐÂY SUỐT NGÀY MÀ CHẲNG LÀM GÌ?"
4. ** Tục hóa và nhu cầu tôn giáo
5. **Nhân vị con ngườì: Phẩm giá bị chà đạp và được ca tụng.
6. ** Tranh chấp và hòa bình
7. **ĐỨC GlÊSU KlTÔ, HY VỌNG CỦA NHÂN LOẠl.
 CHƯƠNG I
TA LÀ CÂY NHO CÁC CON LÀ CÀNH
Phẩm giá của ngườí Tín Hữu Giáo Dân Trong Giáo Hội Mầu Nhiệm
8. MẦU NHlỆM CÂY NHO
9. NGUỜl TÍN HỮU GlÁO DÂN LÀ Al?
10. **PHÉP RỬA TỘl VÀ THÂN PHẬN MỚl CỦA NGƯỜl KlTÔ HỮU"
11. Con Chúa trong Người Con Một
12. Một thân thể trong Đức Kitô.
13. Đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần.
14. THAM GlA VÀO CHỨC TƯ TẾ, RAO GIẢNG VÀ VƯƠNG GIẢ CỦA ĐỨC KITÔ
15. ** NGƯỜl TÍN HỮU GlÁO DÂN VÀ TÍNH CÁCH TRẦN THẾ
16. ***ĐUỢC KÊU GỌl ĐỂ NÊN THÁNH
17. Thánh Hóa bản thân giữa thế giới.
Chương II
TẤT CẢ LÀ CÀNH NHO CỦA MỘT CÂY NHO DUY NHẤT
Sự tham gia của tín hữu giáo dân vào đời sống của Giáo Hội Hiệp Thông
18. MẦU NHlỆM CỦA GlÁO HỘl THÔNG HlỆP
19. Công Đồng và Giáo-Hội-Học Hiệp Thông
20. Một sự Hiệp Thông có cơ cấu: khác biệt nhưng bổ túc
21. THỪA-TÁC-VỤ VÀ ĐOÀN SỦNG LÀ ƠN CỦA CHÚA THÁNH THẦN BAN CHO GlÁO HỘl
22. Các thừa-tác-vụ phát sinh từ Phép Truyền Chức Thánh
23. Thừa tác vụ, nhiệm vụ và chức vụ của giáo dân
24. **Đoàn Sủng
25. NGƯỜl TÍN HỨU GlÁO DÂN THAM GlA VÀO ĐỜl SỐNG GlÁO HỘl
26. Giáo Xứ
27. Hoạt động tông đồ trong Giáo xứ
28. HÌNH THỨC THAM DỰ CỦA NGƯỜl TÍN HỮU GlÁO DÂN VÀO ĐỜl SỐNG GlÁO HỘl.
29. Hình thức tham gia tập thể
30. Tiêu chuẩn để nhìn nhận tính cách Giáo Hội đối với các Hiệp Hội
31. Phận sự của vị Chủ Chăn để thực hiện việc hiệp thông