ĐỨC GIOAN PHAOLO II VỚI LÒNG TÔN SÙNG THÁNH TÂM                                                                 1233